En konferens om kvinnomord (femicide) kommer att hållas i Gamla Stan i Stockholm med deltagare som BDP parlamentarikern Sebahat Tuncel nu på lördag. Av den anledningen kommer kurdaktuellt.se bevaka konferensen och publicera bilder och en serie artiklar om femicide. Som en andra del av serien publicerar vi här nedan innehållet som är til grund för konferensen.

Vad är femicide?

Femicide är att utplåna kvinnor på ett systematiskt sätt. Morden på kvinnor begångna av män i mansdominerade samhällen är endast toppen av isberget i sammanhanget. Femicide är ett fenomen som vi dagligen upplever. Kvinnans sociala status direkt eller indirekt definieras som låg och värdelös utifrån ideologiska argument av det patriarkala samhällssystemet som ger upphov till femicide.

Femicide sker både under krigs-och fredstid. Tortyr, kidnappning, trafficking, våldshandlingar mot kvinnans heder och personlighet, psykiskt samt fysiskt våld (inklusive självmord) är vissa definitioner av femicide. Allt som förvandlar kvinnan till ett objekt och alla former av könrasism (sexism) leder också till femicide.

Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor sker i olika former. Det sker i fysiska, psykiska, ekonomiska och sociala former. Dock utsätts kvinnan för våld mest inom familjen. Enligt officiella undersökningar har våldet mot kvinnor ökat med 1400 % de senaste sju åren i t.ex. Turkiet. Våldutövarna återfinns i regel inom familjen d.v.s. fäder, bröder och pojkvänner.

Morden på kvinnor

Siffror från 2000-talet och framåt visar klart och tydligt att morden på kvinnor ökat rejält runtom i världen. Enbart i Guatemala ökade morden med 100 % mellan åren 2000 och 2004 och enligt officiella undersökningar mördades 685 kvinnor i just Guatemala under det senaste året. Trots att, efter internationella påtryckningar, lagen för att minska våld mot kvinnor infördes i april 2008 ser man ingen skillnad i domstolarnas bedömningar. Enligt FN: s officiella tillkännagivande ledde enbart 1-4 % av anmälningarna i någon form av straffpåföljd.

Våldtäktskulturen

Med det patriarkala samhällssystemets våldtäktskultur kränks kvinnor både fysisk och psykisk. Våldtäktskulturen visar stora likheter med kapitalismen som framställer kvinnan som ett kapitalföremål och feodalismen som anser kvinnan som hedersobjekt. Däremot definieras det inte enbart fysiska sexuella våldtäkter med begreppet våldtäkt utan här innebär alla former av förtryck mot kvinnans kropp och personlighet som våldtäkt likaså.

Gallring av flickor

Enligt ett uttalande av UNICEF saknas det 100 miljoner kvinnor runt om världen. Aborter av flickor är huvudorsaken till det och detta sker framför allt i U-länder som Indien. Brist på mat, morden på kvinnor och patriarkala samhällssystemets prioritering av pojkar framför flickor är andra viktiga motiv till den nuvarande situationen.

Kampanj av kurdiska kvinnor, ”Nej till femicide!”

Kurdiska Kvinnors Frihetsrörelse startade en kampanj den 25 november 2008 under parollen ”Vi är ingens heder (dygd), vår heder är vår frihet”. Organiserande kurdiska kvinnor i Kurdistan, Mellanöstern och även i Europa har tagit ett långt steg i kampen om att bryta eller omdefiniera tabun kring begreppet ”heder” i det sociala och politiska livet. Som andra etapp påbörjades den 8 mars 2010 en annan kampanj ”intensifiera kampen om frihet och bryta ned våldtäktskulturen”. I och med kampanjen har alla former av våldtäktskulturen uppmärksammats både i det kurdiska och i andra samhällens dagordningar. Som tredje etapp inleds det med en kampanj under internationella kvinnodagen den 8 mars 2011med slagordet ”Nej till femicide.”

Femicide är resultatet av våldtäktskulturen. Den är grunden till kvinnans fysiska, psykiska, själsliga, kulturella och politiska utplåning. Etnisk tillhörighet, kön och att leva som en andra klassens medborgare skapar en grogrund för förtryckt och följaktligen handlar all kamp mot alla former av femicide om existens och överlevnad. Ty det patriarkala mentaliteten har fört samhället till utplåningens yttersta grad. Att bekämpa femicide är alla kvinnors uppgift. Alla vi utsätts på något sätt för femicide i det vardagliga livet. Det krävs dock en organiserad och gemensamt strategi samt perspektiv för att kunna bekämpa femicide på ett effektivare sätt. Även NI bör delta i kampanjen under namnet ”Nej till femicide” genom att vara med i demonstrationer, debatter, seminarier och andra aktiviteter som genomförs relaterad till denna kampanj. (Aktivitetsplanen hittar ni på vår hemsida).

Vilka är vi?

Kurdiska Kvinnorörelsen i Europa är en paraplyorganisation för kurdiska kvinnor som lever i europeiska länder. Kurdiska kvinnornas föreningar, stiftelser, initiativ och andra institutioner driver sina verksamheter under denna organisation. Vi strävar efter ett demokratiskt och ekologiskt liv där kvinnor och män är jämlika mot alla tabun som finns i det patriarkala samhällssystemet, t.ex. filosofiskolor, politiska teorier och ideologier. Sättet att behandla kunskapen, det vardagliga livet, konsten, klädstilen, arkitekturen, rättväsendet, etik och moralen samt alla andra tabun som betraktas som livets oumbärligheter av det patriarkala samhällssystemet bör ingå i samma åskådning likväl.

Vi försöker vidareutveckla kvinnors strävan efter frihet inom det patriarkala samhällssystemets tillämpningar och traditioner. Vi syftar till att samarbeta och kämpa sida vid sida med alla kvinnor runt om världen. Vi är inte endast mot könsdiskriminering utan vi är även mot alla eventuella diskrimineringar oavsett om de är etniska, religiösa eller ideologiska osv. Vi syftar till att skapa ett mångkulturellt samhälle och samarbeta med alla individer och institutioner i detta syfte. Vi syftar till att skapa kommittéer, kooperationer, föreningar etc. som består av kvinnor där det skall finnas horisontella strukturer istället för hierarkier.

Vår målsättning är att samhället skall acceptera olikheter och skapa en gemenskap för att kunna lyfta kampen om kvinnans frihet. Vi driver en rad olika sociala, politiska och kulturella verksamheter som riktar sig mot kvinnor. I periodiska kampanjer som vi arrangerar försöker vi uppmärksamma både män och kvinnor om problemen som kvinnor upplever. Vi genomför också olika utbildningsaktiviteter i syfte till att uppmärksamma samhället kring problemen som kvinnor kan tänkas uppleva…

Tredje delen finns att läsa från och med i morgon…

Datum: 3 december 2011

Tid: 10.00 -14:00

Plats: Bååtska rummet (Gamla Stan)

Munkbron 17, 8 tr.

Stockholm

Kurdaktuellt.se