16 personer döda i coronaviruset i Sverige

Fall av covid-19 i Sverige 20 Mars 2020 (kl. 14.00)

Totalt har 1 623 personer rapporterats smittade med covid-19 i Sverige (16 fall per 100 000 invånare), 53 % av de smittade är män. Fallen är mellan 0 och 99 år gamla (medelålder 50). Majoriteten av det totala antalet fall har smittats utomlands (tabell 2). Även fall som smittats i Sverige har till störst del smittats av personer i sin omgivning som kommit hem från utlandsresa och visats vara smittade, men nu finns även fall som misstänks ha smittats i samhället. Nationellt har 16 av fallen rapporterats avlidna.

Totalt har 43 intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad covid-19 rapporterats via svenska intensivvårdsregistrets särskilda rapporteringsmodul SIRI. Medianåldern är 65 år. Av dessa har 1 person rapporterats som avliden. Rapportering av covid-19 fall via SIRI har nyligen etablerats och utveckling pågår för att möjliggöra löpande analys av de nya data som samlas in.

Kommentar till statistiken

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall och avlidna fall förekommer så de senaste dagarnas antal ska tolkas med försiktighet.

Laboratoriebekräftade fall är en indikator för att följa utvecklingen. Den 13 mars förändrades provtagningsstrategierna för covid-19. Initialt provtogs personer som vistats i områden med känd smittspridning av covid-19 men sedan den 13 mars provtas framförallt personer med symptom förenligt med covid-19 infektion som är i behov av inneliggande sjukhusvård samt personal inom sjukvård och äldreomsorg. Detta innebär att personer med milda symptom inte uppmanas kontakta vården och därför inte hamnar i statistiken över anmälda fall. Andra övervakningssystem är under uppbyggnad på Folkhälsomyndigheten och kommer kunna ge information om spridningen i andra delar av befolkningen.